• Notulen ALV 2020

  Notulen van de Algemene Ledenvergadering van donderdag 5 november 2020

  Digitaal aanwezig waren 16 stemgerechtigde leden, inclusief 4 bestuursleden.

  Aanwezigen: Berry Quirijns, Wim Blok, Dennis Siemons, Imke Luijbregts, Thomas Heijblom, Robert Veldhuizen, André Adams, Jan Chantrel, Dianne Rosenbrand, Sam de Weijer, Rob Maas, Amy v.d. Assem, Erik de Weijer, Cees-Jan Timmermans, Richard Smans, Saskia Heerema.

  1. Opening

  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom en vraagt één minuut stilte uit respect voor de leden, oud leden en/of donateurs die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Door de geldende maatregelen omtrent het COVID19-virus is het niet toegestaan om een fysieke vergadering te beleggen en wordt de vergadering digitaal gehouden.

  2. Notulen vorige vergadering

  De notulen van de laatste ALV van donderdag 3 oktober 2019 worden, als dusdanig publiekelijk gemaakt, door de leden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en voorts ondertekend door de voorzitter.

  3. Jaarverslag wedstrijdsecretaris

  De senioren begonnen goed aan het seizoen 2019-2020, ONI1 pakte een periodetitel en stond lange tijd aan kop. De JO13 werd winterkampioen en daarna sloeg het COVID19-virus toe en lag de competitie stil, werd er zelfs een tijd helemaal niets gedaan.
  Na de zomer begonnen alle teams vol goede moed. De senioren wat wisselend in resultaten, maar de jeugd kwam heel sterk uit de startblokken. Helaas gooit ook nu het COVID109-virus weer roet in het eten. Hopelijk kan de competitie half januari weer hervat worden. 

  4. Verslag financiële commissie (resultaat 19/20 – begroting 20/21)

  De penningmeester licht de bijzonderheden uit het financieel verslag en de begroting toe. 

  De meeste afwijkingen komen voort uit de COVID19-crisis; kantine dicht, dus minder inkomsten, minder inkopen (ook minder bonus van de brouwer), minder vrijwilligerskosten, minder commissiekosten etc. 

  De energiekosten zijn lager begroot, hierover volgt later in de vergadering meer informatie.

  We hebben een korting ontvangen op de contributie van de KNVB. Voor komend jaar is het normale bedrag begroot, indien hier weer korting wordt gegeven, dan is dat een positieve meevaller in de begroting.

  De afgelopen twee jaren is er steeds een reservering van € 10.000,00 gedaan voor groot onderhoud. Dit jaar wordt geen reservering opgenomen in de begroting vanwege de verwachte lagere inkomsten. 

  De penningmeester complimenteert en bedankt de leden voor hun betaalgedrag en het feit dat er nauwelijks gebruik is gemaakt van de aangeboden korting op de contributie.

  Verder vraagt hij aandacht voor de uitzonderlijke prestatie van de sponsorcommissie, die in deze crisistijd meer sponsorgelden heeft binnengehaald, dan was begroot; een zeer knappe prestatie!

  Ondanks het bijzondere jaar, is het toch gelukt een prima resultaat over het seizoen 2019-2020 te realiseren.  Voor 2020-2021 wordt voor het resultaat de nullijn aangehouden. De penningmeester spreekt zijn dank uit aan alle leden, commissies, vrienden van ONI, sponsoren die allen aan dit resultaat hebben bijgedragen. 

  Voor gedetailleerde informatie kan men te allen tijde terecht bij de penningmeester. 

  5. Verslag kascommissie

  De kascommissie voor 2019-2020 bestond uit Berry Quirijns en Sander de Bont. Sander is geen lid meer en kan derhalve de taak niet uitvoeren. Zijn taak is overgenomen door Jaap van der Waarden. Berry licht toe dat er niet zozeer een oordeel wordt gevormd over te veel of te weinig uitgaven maar wel of alle posten op de juiste wijze zijn geboekt. Dit is steekproefsgewijs gedaan en de administratie is picobello in orde.

  Berry vindt het een compliment waard dat er sprake is van een positief banksaldo en dat de vereniging vrij is van vreemd vermogen. De kascommissie heeft het bestuur het advies gegeven om kritisch te kijken naar de timing van nieuwe investeringen (zie verderop in de vergadering).  

  Berry complimenteert Cees-Jan en Dianne met het verzette werk. 

  De financiële stukken zullen naar de KNVB worden verzonden.

  6. Verkiezing kascommissie

  Voor het komende jaar is het bestuur op zoek naar twee nieuwe leden, waarvan 1 reserve. 

  De kascommissie voor het seizoen 2020-2021 bestaat uit:

  • Jaap van der Waarden (2e jaar)
  • Carlo Ravenbergen (1e jaar)
  • Rob Maas, Robert Veldhuizen (reserve)

   7. Bestuursverkiezingen

  Aftredend en herkiesbaar (nog steeds interim) is Saskia Heerema (voorzitter jeugdcommissie). Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, waardoor Saskia de functie wederom kan vervullen voor een periode van twee jaar. 

  8. Verduurzaming / investeringen
  Onderstaande zaken zijn onderzocht op haalbaarheid, door een ‘bouw’-commissie (Jan Chantrel, Geert Diepstraten, Erik de Weijer) samen met de Groene Club. De Groene Club helpt verenigingen bij het verduurzamen van de accommodatie en adviseert over de beschikbare subsidieregelingen. NOC-NSF heeft een CO2-akkoord gesloten waarbij ernaar gestreefd wordt om in 2050 alle clubs energieneutraal te laten opereren.

  • Zonnepanelen
   Aan de hand van cijfers legt de voorzitter uit dat de aanschaf van zonnepanelen in vier jaar terugverdiend kan worden. De jaarlijkse stroomkosten nemen enorm (ongeveer 80%) af. 
  • LED-verlichting 
   Voor de investering in LED-verlichting zijn meerdere opties. Uit onderzoek is gebleken dat LED-verlichting op het A-veld niet zinvol is (terugverdientijd 25 jaar), omdat die lampen maar heel weinig branden. Het bestuur vindt de optie waarbij het B- en C-veld voorzien worden van LED-verlichting + drie extra masten op het B-veld, de beste voor ONI. De investering die hierbij hoort, vindt het bestuur momenteel niet verantwoord, gezien de onzekerheid rondom het COVID19-virus. 
  • Renovatie kleedkamers
   Voor de renovatie van de kleedkamers geldt hetzelfde als voor de LED-verlichting. Voor beide projecten moet vreemd vermogen aangetrokken worden. Dat is bij een begroting op de nullijn niet verantwoord. Daarom wil het bestuur beide projecten doorschuiven naar 2021/2022.

  De investering voor de zonnepanelen wordt voor toestemming aan de leden per mail voorgelegd. Zij kunnen dan hun stem uitbrengen. Mocht iemand nadere informatie wensen, dan is dit uiteraard altijd mogelijk. Op de site en social media wordt deze mail aangekondigd.

  De zonnepanelen worden op het dak van de kleedkamers en op de schuine wand van de kantine geplaatst. Robert Veldhuizen vraagt of deze panelen balbestendig zijn. Deze terechte vraag wordt meegenomen naar de leverancier.

  9. Rondvraag

  Wim Blok heeft aandacht gevraagd voor de (oud)leden die ziek of eenzaam zijn, zeker in deze tijden. Het bestuur vindt dit een goed punt en neemt dit mee. Overigens is het wel heel belangrijk om er dan voor te zorgen dat niemand overgeslagen wordt.

  André Adams vraagt wie de consul is voor het keuren van de velden. Momenteel doen Erik en Saskia de keuring van de velden. Saskia heeft daarnaast ook nog een contactpersoon bij de KNVB (de officiële consul).

  Berry informeert of de vergadering een formele status heeft, ondanks de lage opkomst. Het bestuur geeft aan dat het is toegestaan om digitaal te vergaderen, bij wijze van uitzondering in de crisissituatie. Desondanks heeft het bestuur er wel voor gekozen om per mail toestemming te vragen voor de investering. 

  10. Sluiting

  De voorzitter sluit onder dankzegging deze bijzondere vergadering. Mocht iemand nog nadere informatie willen over specifieke onderwerpen, schroom dan niet om een van de bestuursleden aan te spreken. 

  De bekende “Tournee General” houden de aanwezigen tegoed tot we elkaar weer fysiek mogen ontmoeten in de kantine; hopelijk is dat half januari 2021.