• Notulen van de Algemene Ledenvergadering van donderdag 18 december 2021.

  Aanwezigen: 29 personen (zie presentielijst)

  1. Opening

  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom en vraagt één minuut stilte uit respect voor de leden, oud-leden en/of donateurs die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. In het bijzonder natuurlijk Pieter Faro en zeer recent nog Dianne Rosenbrand.

  2. Notulen vorige vergadering

  De notulen van de laatste ALV van donderdag 5 november 2020 worden, als dusdanig publiekelijk gemaakt, door de leden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en zullen na afloop worden ondertekend door de voorzitter.

  3. Jaarverslag wedstrijdsecretaris

  Vanwege de impact van het COVID19-virus is er weinig te melden over het seizoen 2020-2021, aangezien er nauwelijks wedstrijden zijn gespeeld.

  4. Verslag financiële commissie (resultaat 20/21 – begroting 21/22)

  De penningmeester licht de bijzonderheden uit het financieel verslag en de begroting toe. De vorige begroting was eigenlijk meteen achterhaald, doordat ook dit jaar weer veel afwijkingen ontstonden door de COVID19-crisis. De resultaten wijken dan ook behoorlijk af van de begroting. Kantine dicht, dus minder inkomsten, minder inkopen (ook minder bonus van de brouwer), minder vrijwilligerskosten, minder commissiekosten etc. De energiekosten zijn nog hoog, omdat het voorschot gelijk is gebleven, terwijl er veel besparing is.
  De penningmeester licht de overige posten toe en spreekt in het bijzonder zijn waardering uit voor de trouwe betaling van de contributie door de leden. Daarnaast een groot compliment voor Wim Blok en Geert Diepstraten die in deze crisistijd toch de sponsoring op peil weten te houden. Dankzij de vele subsidies waar gebruik van is gemaakt, schrijven we dit jaar wederom zwarte cijfers. Hoe het subsidie/ondersteuningsbeleid in 2022 gaat verlopen, is nog de vraag.

  Voor gedetailleerde informatie kan men te allen tijde terecht bij de penningmeester.

  Naar aanleiding van de vraag van Vincent de Roon, licht de penningmeester toe dat de toegekende subsidies zijn bepaald op basis van het kampioensjaar 2019-2020, wat een bijzonder goed jaar was. Deze subsidies zijn inmiddels allemaal definitief.
  Jan Chantrel merkt op dat de hoogte van de subsidies voor 2022 af zal hangen van het peiljaar dat genomen moet worden.

  5. Verslag kascommissie

  De kascommissie voor 2020-2021 bestond uit Carlo Ravensbergen en Jaap v.d. Waarden. Jaap is echter geen lid meer en kan derhalve de taak niet uitvoeren. Zijn taak is overgenomen door Rob Maas (reservelid). De kascontrole vond plaats met Cees-Jan Timmermans en Nils Verkooijen als beoogd penningmeester. Carlo meldt dat de administratie er puik uit zag, met de complimenten voor Cees-Jan en Dianne (postuum).

  De financiële stukken zullen naar de KNVB worden verzonden.

  De voorzitter bedankt Carlo voor het vervullen van zijn taak gedurende twee jaar. Rob Maas mag nog een jaar optreden als kascommissie en Robert Veldhuizen stond nog als reservelid op de lijst. Vincent de Roon meldt zich aan als reservelid.

  De kascommissie voor het seizoen 2021-2022 bestaat uit:

  • Rob Maas (2e jaar)
  • Robert Veldhuizen (1e jaar)
  • Vincent de Roon (reserve)

  6. Bestuursverkiezingen

  Aftredend en niet verkiesbaar zijn:

  • Cees-Jan Timmermans (penningmeester)
  • Richard Smans (bestuurslid technische zaken)
  • Jan van Beelen (bestuurslid)

  Voor de functie van penningmeester heeft het bestuur Nils Verkooijen voorgedragen. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, waarmee Nils wordt verkozen tot penningmeester. Herkiesbaar zijn Erik de Weijer (voorzitter) en Saskia Heerema (secretaris). Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, waardoor zij de functie wederom kunnen vervullen voor twee jaar. De voorzitter bedankt de aftredende bestuursleden voor hun inzet de afgelopen jaren en overhandigt hen een bos bloemen. Ook Eric v.d. Assem wordt bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de technische commissie.

  De voorzitter benadrukt dat nog steeds gezocht wordt naar meerdere bestuursleden. Dennis Siemons zal dit seizoen als aspirant-bestuurslid aansluiten en hopelijk volgend seizoen als volwaardig bestuurslid toetreden tot het bestuur.

  Jan Chantrel doet de suggestie om met een dagelijks bestuur te gaan werken in combinatie met commissies. De voorzitter geeft aan dat ook bij de diverse commissies versterking nodig is.

  Incidenteel zijn er best veel mensen die bij willen springen, maar op vaste basis is de animo een stuk minder. Wim Blok geeft aan dat er ook buiten de gebruikelijk groepjes gezocht moet worden. Hij spreekt mensen die interesse hebben, maar vindt het een taak van het bestuur om dit op te pakken. De voorzitter benadrukt dat er zeker geen sprake is van zoeken in groepjes en roept een ieder op om mensen aan te dragen voor commissies/bestuur of andere vrijwilligerstaken. Vele handen maken licht werk. De namen die reeds door Wim Blok zijn aangedragen hebben allemaal vriendelijk bedankt en daarnaast heeft het bestuur nog actief mensen benaderd.

  7. Verduurzaming / investeringen

  LED-verlichting
  Doordat de oorspronkelijk geplande jaarvergadering verplaatst moest worden, heeft het bestuur per mail toestemming gevraagd om de LED-verlichting aan te schaffen. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moest de aanschaf nog in 2021 plaatsvinden. Het bestuur heeft één reactie ontvangen vanuit de leden en dat lid was het eens met de aanschaf. Inmiddels zijn de masten en verlichting geïnstalleerd. De totale investering bedraagt bijna € 40.000 waarvan een deel terugkomt door middel van subsidie. Het bezwaar van een van de omwonenden is niet gegrond verklaard, omdat ruimschoots wordt voldaan aan de lichtnormen. Met de LED-verlichting en de zonnepanelen wordt een heel grote stap gezet richting een energieneutraal sportpark. De LED-verlichting heeft voorrang gekregen op de renovatie van de kleedkamers, omdat de investering binnen enkele jaren terugverdiend is. Zowel de LED-verlichting als de zonnepanelen zijn uit eigen middelen betaald.

  Renovatie kleedkamers
  De renovatie van de kleedkamers stond op de agenda voor komende zomer. Hiervoor moet vreemd vermogen aangetrokken worden en om dit financieel verantwoord te kunnen doen, zijn stabiele kantine-inkomsten nodig. De renovatie moet om die reden een jaar uitgesteld worden. Jan Chantrel merkt op dat 2023 waarschijnlijk nog erg optimistisch is.

  Johan Dekkers vraagt of uitbreiding van de kleedkamers ook een optie is. De voorzitter legt uit dat de keuze voor meer kleedkamers sterk afhankelijk is van de groei van de vereniging. Op dit moment is het nog steeds goedkoper om de kleedkamers van de gymzaal af te huren.

  8. Rondvraag

  Wim Blok heeft aandacht gevraagd voor de (oud)leden die ziek of eenzaam zijn. Dit wordt opgepakt in combinatie met een vrijwilligerscoördinator: Joyce Thiels. Communicatie is daarbij heel belangrijk, zodat de juiste mensen op de hoogte zijn.

  Verder is Wim Blok geïnteresseerd in de ontwikkeling van de jeugdafdeling. Hij heeft het idee dat het stilstaat. Saskia geeft aan dat er door COVID19 inderdaad een hoop tot stilstand is gekomen. Er wordt inmiddels hard aan gewerkt om dit weer op te zetten. De trainersbezetting is gelukkig goed in aantal, maar ook kwalitatief. Er komt een theatervoorstelling voor de trainers/leiders over positief coachen. In samenwerking met Olympia gaan we een scheidsrechterstraining organiseren. Er komen steeds meer oudere jeugdleden die jongere teams gaan trainen. Richard merkt op dat we ook te maken hebben met teruglopende animo bij jeugdspelers. Er is bijvoorbeeld een bootcamp georganiseerd afgelopen jaar en daar kwamen heel weinig spelers op af.

  Bij de uitvaart van Pieter Faro is een bedrag van circa € 600,00 opgehaald wat ten goede moet komen aan de jeugd. We willen hiervan een blijvende herinnering realiseren. Ideeën zijn van harte welkom. Het bestuur zal aan Linda ook vragen of zij ideeën heeft. Jan Chantrel oppert om een soort van voetbalveld/kooi te maken van het speelveldje bij de ingang.

  9. Sluiting

  De voorzitter sluit onder dankzegging deze vergadering. Mocht iemand nog nadere informatie willen over specifieke onderwerpen, schroom dan niet om een van de bestuursleden aan te spreken. Met een “Tournee General” sluit de voorzitter de vergadering.