• Notulen ALV 2023

  Notulen van de Algemene Ledenvergadering van donderdag 30 november 2023

  Aanwezig waren 36 stemgerechtigde leden inclusief 3 bestuursleden.

  1. Opening

  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom en vraagt één minuut stilte uit respect voor de leden, oud-leden en/of donateurs die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn.

  2. Notulen vorige vergadering

  De notulen van de laatste ALV van donderdag 17 november 2022 worden, als dusdanig publiekelijk gemaakt, door de leden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en voorts ondertekend door de voorzitter.

  3. Bestuurssamenstelling

  Volgens het schema van aftreden dient herverkiezing plaats te vinden voor zowel de voorzitter, penningmeester als secretaris. Erik de Weijer (voorzitter) en Nils Verkooijen (penningmeester) hebben zich opnieuw verkiesbaar gesteld. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Erik en Nils worden bij acclamatie opnieuw benoemd voor een periode van twee jaar. Saskia Heerema zal zoals vorig jaar aangekondigd aftreden als secretaris. Het is beter voor de club als zij haar taken goed over kan dragen, maar er heeft zich nog geen opvolger gemeld. Dennis Siemons wordt door het bestuur voorgedragen als bestuurslid. Hij wordt bij acclamatie benoemd. Omdat de club verplicht is om een secretaris te hebben (KvK en Sportlink), zal Dennis voorlopig als secretaris ingeschreven worden.

  Erik bedankt Saskia voor haar inzet sinds 2014 toen zij toetrad tot de jeugdcommissie. In 2015 is zij jeugdvoorzitter geworden en toegetreden tot het bestuur en in 2019 benoemd tot secretaris. Sinds vorig jaar heeft zij al de nodige taken overgedragen. Daarnaast zijn alle taken goed ontrafeld, zodat de taken bij de mensen liggen die daarvoor aangesteld zijn. Het is van groot belang dat er een nieuwe secretaris komt. Erik doet nogmaals een oproep aan de aanwezigen om zichzelf te melden of namen door te geven van personen die deze taak op zich willen nemen.

  Daarnaast zoekt het bestuur nog een duo-wedstrijdsecretaris, die samen met Philleke Ariëns het wedstrijdsecretariaat wil bemannen.

  4. Financieel jaarverslag

  De penningmeester licht het financieel overzicht 2022-2023 toe. Hij vindt het belangrijk om open en transparant inzicht te geven in de huidige financiën, zodat ook duidelijk is waar bepaalde beslissingen op gebaseerd zijn.

  • De verbouwing is ruim binnen de begroting uit eigen middelen betaald. Dit is dankzij heel veel vrijwilligersinzet (waarvoor DANK), sponsoren en goede inkoopafspraken mogelijk geworden. De subsidie voor de verbouwingskosten valt in het vorige seizoen, maar moet nog ontvangen worden.
  • De marge van de kantine is circa 92%, maar 100% is voor een gezonde financiële huishouding wenselijk.
  • Dit jaar is de hele vereniging voorzien van nieuwe tenues en trainingspakken.
  • De te verwachten kosten voor de rest van het seizoen zijn:
  • Het 75-jarig jubileum in juni 2024. Dit hopen we uiteindelijk kostenneutraal te kunnen vieren, maar er is wel ‘speelgeld’ nodig om een feestweek/weekend te kunnen organiseren.
  • De huur van de sportvelden. Bij de kascontrole bleek deze nog niet in rekening gebracht te zijn.
  • Enkele facturen van de kledingleverancier die nog betaald moeten worden.

  Nils licht verder toe dat de inkomsten dalen, onder andere doordat er minder seniorenleden zijn. De inkoopkosten nemen toe, doordat bijvoorbeeld de brouwerij diverse prijsverhogingen heeft doorgevoerd. Bovendien komt er nog een accijnsverhoging per 1 januari 2024.

  Jan Chantrel merkt op dat de marge goed gemonitord moet worden.

  Het bestuur zal serieus gaan nadenken over prijsverhogingen, maar hier zal verenigingsbreed een beslissing over genomen moeten worden. Daarnaast is al nagedacht over het plaatsen van een warmtepomp om de kosten te verlagen. Het verlagen van de vrijwilligersvergoedingen is nog een optie, maar dat is het laatste middel wat het bestuur in wil zetten.

  Er wordt door een van de leden een voorstel gedaan om samenwerking met andere verenigingen te zoeken. Bijvoorbeeld een muziekvereniging die zonder ruimte zit. Dit voorstel wordt meegenomen.

  Vincent de Roon vraagt of al contact is gelegd met een andere brouwer. Er zijn al uitnodigingen voor gesprekken geweest, maar dit is afhankelijk van de looptijd van de contracten.

  De prijsverhoging vanuit de gemeente komt voort uit toegenomen kosten bij de gemeente, die vervolgens weer doorbelast worden. Het betreft de huur van de sportvelden en aangezien er geen alternatief is, zullen we deze kosten moeten slikken.

  Nils spreekt wederom zijn waardering uit voor de sponsorcommissie (Geert Diepstraten en Wim Blok). Zij hebben de sponsorbedragen weer op een goed niveau weten te houden.

  5. Verslag Kascommissie

  De cijfers zijn gecontroleerd door Vincent de Roon en Rob Maas. Robert Veldhuizen was ziek, en Berry Quirijns (reserve) was ook verhinderd. Vincent licht toe dat er geen onoirbare zaken zijn gevonden. Er is goed financieel beleid gevoerd. Er zijn flinke, noodzakelijke investeringen gedaan uit eigen middelen, waardoor het eigen vermogen is gedaald. De komende tijd zal rustig omgegaan moeten worden met het geld. Vincent adviseert om niet tot augustus 2024 te wachten met prijsverhogingen. Koffie kost bijvoorbeeld al jarenlang 1 euro.

  De kascommissie verleent het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid. De ALV verleent het bestuur toestemming om de kantineprijzen kritisch onder de loep te nemen en daar waar nodig al per 1 januari 2024 door te voeren.

  Het bestuur bedankt Vincent voor zijn voorstel.

  5a. Samenstelling kascommissie

  Statutair treedt Vincent de Roon af. Robert Veldhuizen wil volgend jaar alsnog de kascommissie bemannen, samen met Berry Quirijns die al als reserve stond. Johan Dekkers stelt zich beschikbaar als reservelid.

  De kascommissie voor het seizoen 2023-2024 bestaat uit:

  • Robert Veldhuizen 1e jaar
  • Berry Quirijns: 1e jaar
  • Johan Dekkers: reserve

  6. Jaarverslag senioren/jeugd

  Het seizoen 2022-2023 kende een mooi aantal kampioenen: JO10, JO13, JO18 en VR 18+. Helaas moest er ook een senioren elftal teruggetrokken worden. ONI 1 hield het tot het einde van het seizoen spannend, het varieerde van kansen op de nacompetitie voor zowel degradatie als promotie. Uiteindelijk is handhaving in de derde klasse gelukt.

  In het nieuwe seizoen is de jeugdafdeling stabiel gebleven en in het voorjaar 2024 start er nog een nieuw JO7/JO6 team. In de 7x7 competitie is een nieuw herenteam begonnen HR18+, wat zich als debutant meteen najaarskampioen mocht noemen. De bezetting van de seniorenelftallen is nog steeds problematisch. Er is diverse keren overleg geweest met de betrokkenen en er is besloten om drie elftallen overeind te houden. In het voorjaar zal het nog steeds lastig blijven. Gelukkig komt een aantal spelers terug van blessures. Verder zullen wedstrijden midweeks gespeeld worden en is de

  JO19 bereid om bij te springen.

  7. Rondvraag

  Wim Blok heeft schriftelijk gevraagd of er een jeugdplan is. De voorzitter antwoordt dat er geen uitgewerkt plan op papier is. Het is wel duidelijk welke richting we op willen met de jeugd. Het spelplezier voor alle jeugd gaat boven de prestaties. Om de prestaties te bevorderen wordt geïnvesteerd in het trainen van de begeleiding. Binnenkort wordt gestart met een driedelige (avonden) training van de jeugdtrainers. Daarnaast heeft de hoofdtrainer met een aantal senioren training verzorgd voor de jeugd. Dit werd heel positief ontvangen en nog een keer herhaald. En er gaat een jeugdtrainer de training tot pupillentrainer bij de KNVB volgen.

  Geert Diepstraten heeft voorgesteld om bepaalde, cruciale vrijwilligersfuncties te gaan betalen. Deze cruciale functies lijken namelijk niet invulbaar te zijn.

  Jan Chantrel wijst erop dat dit ook de uitgaven verhoogd en dat het betaalbaar moet blijven.

  Het bestuur neemt het voorstel mee en als het van toepassing wordt, komt het bestuur terug bij de leden.

  Geert Diepstraten heeft ook een voorstel gedaan om sociale dienstplicht in te stellen. Hier wordt op korte termijn al mee gestart, door middel van het inzetten van een wedstrijdtafel op zaterdagochtend tijdens de jeugdwedstrijden. Deze zal op toerbeurt bemand worden door ouders.

  Jan Chantrel geeft de tip om de ervaringen bij RFC op te halen.

  Geert Diepstraten vraagt om een kledingcommissie in het leven te roepen. Dit zou bijvoorbeeld door een of meerdere ouders gedaan kunnen worden, die de kleding gaan beheren en bijbestellen waar nodig.

  Rick Fioole stelt voor om meer reclame te maken rondom seniorenwedstrijden. Bijvoorbeeld door een pamflet op te hangen en publiek te trekken met een DJ. Dit kan ook door een DJ-setje aan te schaffen en sommige spelers te laten draaien.

  Wout Timmermans vraagt of er een commissie is voor het 75-jarig jubileum. Deze commissie wordt door Vincent de Roon en Sjacco Pruijssers bemand. Zij hebben al veel ideeën maar financieel is het nog best een uitdaging om het rond te krijgen.

  8. Sluiting

  De voorzitter sluit onder dankzegging en de bekende “Tournee General” de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

  Er wordt nogmaals benadrukt dat het heel belangrijk is dat iedereen blijft voetballen. Neem een paar vrienden mee, zodat we drie seniorenteams overeind kunnen houden!